Nedstat Web Analytics
Privacy

Home

Welkom

Sitestat is een onderdeel van de comScore, Inc. gemeenschap, een leidend wereldwijd marktonderzoek bedrijf dat trends en gedrag op het internet bestudeert en daarover rapporteert. Sitestat werkt door internet webbrowsing-gegevens te verzamelen voor websites die de Sitestat tag geïnstalleerd hebben. Deze gegevens worden alleen aan de eigenaar van de betreffende website ter beschikking gesteld.

Over Sitestat

Sitestat verzamelt, middels onze wereldwijde onderzoeksactiviteiten, gegevens die bedrijven overal op de wereld in staat stelt producten en diensten aan te bieden die beter aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Door algemene bezoekpatronen te analyseren, is Sitestat in staat om bedrijven beter te doen begrijpen wat de bezoekers van hun websites aanspreekt en wat niet.

Web tags
Sitestat verzamelt gegevens door middel van web tags. Een web tag is software code die door de eigenaar van de website op zijn website wordt geplaatst om gegevens over algemene gebruikspatronen daarvan te verzamelen. Web tags worden algemeen gebruikt door bedrijven op het Internet om een beter beeld te krijgen van bezoeken aan hun website.

Cookies
De Sitestat web tag gebruikt ook een cookie. Een cookie is een klein stukje gegevens die vaak een anoniem uniek kenmerk bevatten. Een website stuurt die naar uw webbrowser, die het vervolgens op de hard disk van uw computer opslaat. Sitestat gebruikt een combinatie van web tags en cookies om websites te helpen gebruikers te tellen die een pagina, of delen daarvan, hebben bezocht en bekeken. We verlangen van websites waarop onze web tags worden gebruikt, dat zij duidelijk maken dat zij Sitestat gebruiken om anonieme verkeersgegevens te verzamelen en daarbij aangeven welke keuzes open staan voor gebruikers betreffende het gebruik van de verzamelde gegevens. U kan zich afmelden van deelname aan Sitestats web metingen door hier te klikken.

Voorkeuren

U kan uw voorkeuren betreffende uw deelname aan Sitestat metingen aanpassen. Om zich af te melden van deelname aan Sitestats web metingen, kunt u hier klikken. NB als u cookies verwijdert, blokkeert of anderszins beperkt, of als u een andere computer of webbrowser gebruikt, is het mogelijk dat u uw voorkeuren op Sitestat.com opnieuw moet instellen.

Neem contact met ons op

Mail aan het onderstaande email adres om contact met Sitestat op te nemen: customersupport@comscore.com.

Privacy Policy

Sitestat is een domein dat wordt gebruikt ten behoeve van Digital Analytix, een Web Analytics platform voor diensten, geleverd door comScore, Inc. Samengevat betreft Web Analytics het meten, verzamelen en analyseren van en rapporteren over internetgegevens, in het bijzonder teneinde het gebruik van het web te begrijpen.

Als een comScore klant ervoor kiest gebruik te maken van Digital Analytix voor het meten van zijn online “evenementen” (websites, video of audio streams, video of audio players, of andere web gebaseerde objecten), neemt hij een “tag” in het evenement op. Als u, als bezoeker of gebruiker van zo’n evenement (hierna "gebruiker"), gebruik maakt van de website, stream of player of deze bezoekt, zorgt de tag ervoor dat dat wordt gemeten. Die meting wordt dan naar comScore gestuurd, waar hij wordt samengevoegd met andere metingen en vervolgens aan de klant wordt teruggerapporteerd. De metingen die comScore verzamelt worden in deze privacy policy "gegevens" genoemd.

Welke gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, worden verzameld?

Digital Analytix verzamelt de IP-adressen van gebruikers. comScore klanten die Digital Analytix gebruiken, hebben echter de optie om IP-adressen gedeeltelijk te laten verwijderen. Als de klant gebruik maakt van deze optie, wordt dit normaliter geïmplementeerd door het laatste octet van het IP-adres geheel of gedeeltelijk te verwijderen voordat de gegevens verder worden verwerkt.

Bovendien verwerkt Digital Analytix eventueel beschikbare cookies en apparaat- of netwerkspecifieke identifiers, zulks louter om terugkerende gebruikers te herkennen. Deze herkenning is echter gebaseerd op een ID die door Digital Analytix wordt gegenereerd, niet op een gebruikersnaam of ander persoonsgegeven. Bijvoorbeeld: Digital Analytix is in staat om te herkennen dat ID12345 drie keer een bepaalde website heeft bezocht, maar niet dat “Bob” dat deed. comScore gebruikt de gegevens die middels Digital Analytix zijn verzameld niet om natuurlijke personen te identificeren.

Apparaat- of netwerkspecifieke identifiers worden altijd versleuteld voordat ze in Digital Analytix worden verwerkt. Versleuteling geschiedt middels een zogeheten "one-way hash", die het praktisch onmogelijk maakt om de oorspronkelijke identifiers uit het resultaat van de versleuteling te herleiden.

Hoe worden tags en cookies gebruikt om gegevens te verzamelen?

Hoewel cookies soms persoonsgegevens kunnen bevatten, is dat met Digital Analytix cookies niet het geval. Digital Analytix cookies gelden bovendien alleen voor het evenement dat ze heeft geplaatst. Daardoor kunnen ze niet gebruikt worden om gebruikers te volgen over meerdere evenementen. Digital Analytix cookies bevatten alleen een uniek nummer en, in sommige gevallen, een nummer dat aangeeft welke versie van het evenement is getoond aan die specifieke gebruiker en wanneer. Digital Analytix cookies hebben een levensduur van 13 maanden.

Hoe worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden louter gebruikt om klanten statistische rapporten te verstrekken met betrekking tot de web gebaseerde evenementen van die betreffende klant.

Hoe kan ik mij afmelden?

In essentie zijn er 2 methoden om u af te melden.

Als u zich wil afmelden voor metingen op 1 specifiek evenement, dient u contact op te nemen met de eigenaar daarvan. comScore heeft niet de mogelijkheid om u af te melden voor 1 specifiek evenement.

Als u echter in het geheel niet meer door Digital Analytix wil worden gemeten, kunt u zich afmelden door hier te klikken. Als u gebruik maakt van deze afmeldmogelijkheid, wordt er een cookie op uw computer geplaatst die Digital Analytix instrueert uw gebruik van of bezoeken aan evenementen met Digital Analytix tags niet te meten. NB, als uw webbrowser geen cookies accepteert, of als u de afmeldcookie verwijdert, werkt de afmelding niet. Bovendien wijzen wij erop dat de afmelding alleen werkt voor de webbrowser die u gebruikte om u af te melden, omdat cookies per webbrowser verschillen.

Wat zijn de overige juridische voorwaarden voor deelname aan metingen?

Toepasselijke wetgeving: U stemt ermee in dat elk geschil of claim die volgt uit dit programma of deze overeenkomst zal worden afgehandeld door bindende arbitrage in Fairfax County, Virginia onder de regels van de American Arbitration Association. De zittingen en al het gepresenteerde bewijs zullen worden gehouden en geleverd in de Engelse taal. Ongeacht enige andersluidende wettelijke bepaling, vervalt elke claim tegen ons onherroepelijk indien deze niet is ingediend binnen één jaar vanaf het moment waarop deze ontstond. We komen overeen dat ongeacht enige andersluidende wettelijke bepaling, de arbiter niet bevoegd is om schadevergoeding met een boetekarakter op te leggen tegen een van de partijen bij deze overeenkomt.

Ongeacht het bovenstaande, kunnen we zo nodig bij elke bevoegde rechter een voorlopige voorziening aanvragen, zonder dat dat inbreuk maakt op deze overeenkomst en zonder dat dat de bevoegdheid van de arbiter aantast.

OP DEZE OVEREENKOMST IS HET RECHT VAN DE GEMENEBEST VAN VIRGINIA VAN TOEPASSING, MET UITSLUITING VAN HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT, EN DIT ZAL DOOR DE ARBITER WORDEN TOEGEPAST OP DE INHOUD VAN ALLE GESCHILLEN OF CLAIMS. DE UITSLUITENDE EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE MET BETREKKING TOT ENIGE NIET-ARBITRALE ACTIE OF PROCEDURE TEN GEVOLGE VAN OF IN VERBAND MET DIT PROGRAMMA OF DEZE OVEREENKOMST, BERUST BIJ HET BEVOEGDE STAATSRECHTBANK IN FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA, OF DE FEDERALE RECHTBANK IN ALEXANDRIA, VIRGINIA.

Ondanks het feit dat dit programma beschikbaar is voor internationale deelnemers via het internet, is en blijft het programma een Amerikaans aanbod en alle verzamelde informatie is en blijft onderhevig aan Amerikaanse wet- en regelgeving. Internationale deelnemers moeten dit in overweging nemen, hun lokale wetgeving raadplegen en op basis daarvan vaststellen of hun deelname opportuun is in het licht van deze feiten.

Rechten van derden: Deze overeenkomst kent geen rechten of rechtsmaatregelen en toe aan anderen dan de partijen bij de overeenkomst, en niemand kan zichzelf rechten toe-eigenen als derde-belanghebbende onder deze overeenkomst.

Overdracht: U mag noch deze overeenkomst, noch enig recht of verplichting daaronder, overdragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst, en onze rechten en verplichtingen, over te dragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming, op de voorwaarde dat de cessionaris ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Afstand: Indien wij ervan afzien enig recht of bepaling van deze overeenkomst uit te oefenen, kan dat niet worden uitgelegd als afstand van dat recht of die bepaling.

Deelbaarheid: Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar mocht blijken, zal deze hergeformuleerd worden voor zover dat noodzakelijk is om deze alsnog afdwingbaar te maken. De afdwingbaarheid van de overige bepalingen zal in geen geval worden aangetast.

Vrijwaring: U stemt er mee in om ons bedrijf en onze partners, directie en medewerkers te vrijwaren van enige claim, verlies, schade, aansprakelijkheid en kosten, met inbegrip van advocaatkosten, die het gevolg zijn van uw inbreuk op deze overeenkomst of onjuist gebruik van dit programma.

GARANTIEBEPERKINGEN: U ERKENT DAT DIT PROGRAMMA EN ALLE SOFTWARE, WIJZIGINGEN AAN UW COMPUTER, FUNCTIES, MATERIALEN EN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD ALS DEEL VAN DIT PROGRAMMA, WORDEN VOORZIEN IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH OP DAT MOMENT BEVINDEN. ONZE ONDERNEMING, HAAR SERVICE PROVIDERS EN PARTNERS WIJZEN ALLE GARANTIEAANSPRAKEN VAN DE HAND, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET OF STILZWIJGEND ZIJN, INCLUSIEF MET BETREKKING TOT TITEL, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN CONFORMITEIT.

ONZE ONDERNEMING, HAAR SERVICE PROVIDERS OF PARTNERS ZIJN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA, OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK DAARVAN, ZELFS ALS WIJ GEWEZEN ZIJN OP DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE UIT DIT PROGRAMMA KAN VOORTVLOEIEN. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING BLIJFT GELDIG NA DE LOOPTIJD VAN DEZE OVEREENKOMST. IN RECHTSSTELSELS DIE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF GARANTIE BEPERKEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE ONDERNEMING ZOVEEL BEPERKT ZIJN ALS WETTELIJK MOGELIJK IS. DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING ALS DAARDOOR HET WEZENLIJKE DOEL VAN ENIGE RECHTSMAATREGEL NIET WORDT GEHAALD.

Producten en diensten van derden: Wij staan niet in, en accepteren geen aansprakelijk, voor materialen van derden die zijn verkregen via het internet.

Volledige overeenkomst: Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de sponsor en u met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Deze overeenkomst gaat in op 1 maart 2012.

Met wie kan ik contact opnemen als ik nog vragen heb?

Voor vragen over deze privacy policy kunt u contact opnemen met:

privacy@comscore.com
Privacy Office
comScore, Inc.
11950 Democracy Drive
Suite 600
Reston, Virginia 20190
Verenigde Staten van Amerika